31 octubre 2016

Jornada informativa d’arxius i biblioteques a Benicàssim el 25 d’octubre

Intervenció de Manuel Vicent com a representant de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
En primer lloc, agrair a la a la Direcció General per la convocatòria i també la presència dels representants locals a aquesta convocatòria que és fonamental per a una major sensibilització front als reptes que tenim per davant als propers anys. 
Des de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians tenim que posar en evidència l’incompliment de la llei 3/2005 d’arxius, en molts aspectes, sols posar tres exemples:
Un exemple clar: l’obligació que marca la llei que en els municipis majors de deu mil habitants ha d’haver-hi un arxiu i que aquest servei haja de comptar amb personal qualificat, és a dir, arxivers i arxiveres, en nombre suficient per a dur a terme les funcions que els corresponen.
Altre, la confusió professional arxiver-bibliotecari, no podem seguir mantenint el lloc de treball  sota la denominació d’arxivera-bibliotecària. El tenir aquesta plaça compartida significa, en molts casos, que el treball desenvolupat en els arxius no és superior al 10% del total i, per aquest motiu, hi ha municipis on el treball de l’arxiver se centra en la documentació històrica o en la documentació administrativa, sense poder desenvolupar una veritable gestió integral de la documentació de la corporació. Preval la gestió bibliotecària sobre la gestió arxivística, ja que la primera té una major visibilitat pública.
I un tercer, demanat pels arxivers i la societat de Castelló des del segle passat,  l’Arxiu Històric Provincial de Castelló que, formant part del sistema arxivístic valencià, encara no gaudeix de l’edifici i dels professionals adients i suficients per a fer-lo una realitat a l’altura del que la ciutadania d’aquesta província és mereix. Mentre açò és així, el Patrimoni Documental generat per  l’administració perifèrica de l’estat, està desapareixent i destruint-se.
El repte que tenim és el desenvolupament de l’administració electrònica, i al que ja apleguem tard després de l’entrada en vigor el 3 d’octubre de 2016 de les lleis: 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques i  40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, és l’administració electrònica.
La seva entrada en vigor fa més evidents les carències que tenim a les nostres institucions, pel que fa a les eines necessàries i bàsiques per la preservació i accés als documents electrònics. Hauríem de comptar amb taules de valoració, selecció i eliminació de documents i d’accés, o amb quadres de classificació funcionals i la seua codificació per a incorporar-los als expedients que ja s’estan generant electrònicament.
La gestió arxivística i la gestió dels documents, amb l’administració electrònica, esdevé central en  la gestió de les nostres institucions. Els instruments enllestits pels arxivers i arxiveres són fonamentals per a la gestió electrònica. Per tant, és essencial que les administracions estiguen dotades dels mitjans i sistemes necessaris per al desenvolupament habitual, així com dels professionals adients.
Es fa cada vegada més palès que la adscripció orgànica dels arxius a les institucions deuria anar eixint de Cultura per encaixar-se en altres llocs lligats a l’enginyeria de processos, l’adscripció a Cultura fa que queden relegats, encara que els companys reconeixien la importància dels arxivers.
Per tant, tots, Conselleria, Diputació, Ajuntaments i professionals ens tenim que posar les piles per fer possible que les bones intencions de transparència i bon govern, administració electrònica i procediment administratiu, siguen una realitat el més aviat possible i, per tant, cal treballar de manera transversal i interdisciplinar per aconseguir que la Llei 3/2005 d’arxius siga una peça fonamental dintre de les institucions valencianes i no una publicació més al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Es per açò que demanem a la Conselleria que faça tot el desenvolupament reglamentari adient i que les diputacions i ajuntaments compleixen amb lo que els afecta, de manera mancomunada o en solitari, per a poder-ho portar a terme tindran sempre la col·laboració dels tècnics en la matèria, els arxivers i les arxiveres, que treballem a la funció pública, al servei de la ciutadania que ens paga a la que hem de oferir els nostres millors coneixements.
Gràcies per donar-nos la paraula i per la seva atenció.

Manuel Vicent Balaguer, representant de l’AAV en les Jornades i arxiver de Benicarló

|
Top