VALCAS
VALCAS

Revista d’Arxius

ISSN: 1699-1552

La Revista d’Arxius naix l’any 2002 dins de les activitats exercides per l’Associació d’Arxivers Valencians. És una publicació dedicada a l’arxivística i la seua periodicitat és anual. L’objectiu de la Revista d’Arxius, ha sigut i continua sent el d’arreplegar en cada un dels números publicats, articles sobre temes monogràfics, intentant oferir al professional de l’arxivística i a tots els possibles interessats, un conjunt d’opinions, coneixements, experiències o perspectives sobre una mateixa matèria o assumpte.

Coordinació de la revista:
Irene Manclús Cuñat

Membres del Consell de Redacció:
Elena Sánchez Almela
Susana Llorens Ortuño
Mª José Carbonell Boria
Julia Rodriguez Barredo
Joaquim Llansó Sanjuan
Agustín Torreblanca López
Jose Maria Jardim

SUBSCRIPCIONS I ENCOMANDES
Distribució gratuïta per als socis/es a la seua àrea privada.
Per compra:
 • Espanya: 25 euros amb IVA i despeses de correus inclosos.
 • Europa: 25 euros amb despeses de correus incloses.
 • Amèrica i resta del Món: 40 euros amb despeses de correus inclosos.
 • Encomandes: secretaria@arxiversvalencians.org.
 • Número doble: 30 euros a Espanya i Europa // 50 euros a Amèrica i resta del Món.
Normes per a la presentació d’articles
 • El text ha de presentar-se en format Word per a Windows.
 • La seua extensió no sobrepassarà normalment els 25 fulls amb paràgrafs de 1.5 d’interlineat i lletra Times New Roman (cos 12).
 • En el cas d’exigir la inclusió d’imatges, estes han de presentar-se en formats jpg, gif o tiff i s’entenen com incloses en l’extensió assenyalada.
 • L’article haurà d’anar precedit d’un breu resum (abstract) en anglés.
 • Les notes han de presentar-se a peu de pàgina i les citacions aniran abreviades en el cas que s’incloga bibliografia a final de l’article.
 • En el cas de voler citar institucions, organismes, fonts primàries… per mitjà d’abreviatures o acrònims sempre ha de citar-se de forma aclaridora la primera vegada que s’empren, per exemple: AHN (Arxiu Històric Nacional).
 • L’article serà enviat per e-mail a la adreça següent: publicacions@arxiversvalencians.org.
 • Les citacions es realitzaran seguint les indicacions següents:
  • Monografies:
   DUPLA, Ana, Manual de archivos de oficina para gestores. Madrid, 1997.
  • Publicacions seriades i periòdiques:
   RICKS, A., “Records Management as an Archival Funtcion”, en Archivum, XXVI, 1979, pp. 210-223.KETELAAR, Eric, “Le financement des archives”, en Actes de la XXVIII Conferénce Internationale de la Table Ronde des Archives. Haarlem, 1991, pp. 6-21.