VALCAS
VALCAS

Recursos

LEGISLACIÓ

Administració electrònica

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (Norma derogada amb efectes de 02/11/2016).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (Entrada en vigor el 02/11/2016).
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. (Entrada en vigor el 02/11/2016).
Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’atenció a la ciutadania, el registre d’entrada i eixida d’escrits i l’ordenació de les oficines de registre a l’Administració de la Generalitat.
Llei 59/2003, del 19 de desembre, de signatura electrònica.
Esquema Nacional de Seguretat (ENS). Reial Decret 951/2015, del 23 d’octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, del 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI). Reial Decret 4/2010, de 8 de gener (BOE de 28 de gener), pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat a l’àmbit de l’administració electrònica.
Normes tècniques d’interoperabilitat (NTI).
Resolució de 30 de juliol del 2010, del director general de Cohesió Territorial, per la qual s’ordena publicar un text d’ordenança municipal reguladora de l’ús de l’administració electrònica.

Accés a la informació

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4/CE i 2003/35 /CE).
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura. (Llei de Memòria Històrica).
Llei 37/2007, del 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal.
Llei 52/1999, de 28 de desembre, de reforma de la Llei 16/1989, de 17 de juliol, de defensa de la competència.
Orde CUL/1014/2007, de 30 de març, per la qual es constitueix la Comissió Espanyola sobre la digitalització i l’accessibilitat en línia del material cultural i la conservació digital.
Llei 5/1998, de 6 de març, dincorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades.
Llei 15/2007, del 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública.
Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Llei 9/1968, del 5 d’abril, sobre secrets oficials.
Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.

ENLLAÇOS