27 maig 2019

Comunicat de la Junta de l’AAV sobre el tancament de la sala d’investigadors de l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant

Des de la direcció de l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant (AHPA) s’ha fet pública, a través de les xarxes socials, la decisió de tancar la sala d’investigadors, davant la falta de personal; rebent suport, també a través de les xarxes socials i altres mitjans de comunicació, d’associacions professionals i companys de professió en conéixer els motius de tal decisió.

Decisió motivada per la progressiva pèrdua de dotació de personal, des de l’any 2008, moment en què s’obri el nou edifici de l’Arxiu amb una plantilla de 12 persones, en l’actualitat s’ha reduït a la meitat: una tècnic d’arxius i biblioteques, una restauradora, dos auxiliars administratius, un conserge i un habilitat, plantilla que resulta totalment insuficient per al desenvolupament de les activitats didàctiques, expositives i l’elevat nombre de consultes que es realitzen en sala, dotada amb 35 places per a investigadors.

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians, vol mostrar el seu suport al personal de l’arxiu, lamentant que s’haja arribat a prendre aquesta dràstica solució com a mesura de protesta i reivindicació davant la falta de recursos humans en un arxiu.

L’AAV ve sol·licitant a la Generalitat Valenciana i a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el compliment de la Llei 3/2005, d’Arxius, que en diversos dels seus articles assenyala l’obligació de comptar amb personal arxiver suficient en tots els arxius que integren el Sistema Arxivístic Valencià.

L’AHPA és un arxiu de titularitat estatal, amb gestió transferida a la Generalitat; i per tant inclòs en l’àmbit d’aplicació de la llei d’Arxius 3/2005, i amb diversos requisits a complir com a integrant del Sistema Arxivístic Valencià, un d’ells és l’obligació de conservar i custodiar degudament organitzada la seua documentació i posar-la a la disposició dels ciutadans d’acord amb les normes vigents.

I en el que a personal es refereix, la pròpia llei 3/2005 assenyala, que tots els arxius centrals, intermedis i històrics del Sistema Arxivístic Valencià estaran dotats del personal arxiver suficient i amb la qualificació professional adequada, amb el suport del personal auxiliar i subaltern necessari; a més les dependències dels arxius de gestió estaran ateses pel personal administratiu i auxiliar corresponent sota la direcció i supervisió de l’arxiver o arxivera. Així mateix, atribueix a la Generalitat Valenciana (art. 26) el paper de fomentar el compliment de les condicions mínimes d’atenció i servei als usuaris.

Però la situació que viu en aquest moment l’AHPA, per desgràcia, no és aliena a molts dels nostres arxius valencians, que igualment pateixen la falta i precarietat dels mitjans humans i d’infraestructures, i el que és pitjor, la falta d’interés a desenvolupar polítiques arxivístiques que porten a la superació de situacions que podríem qualificar de “cincmundistes”.

Desitgem i creiem que ja és moment de salvar aquesta etapa i començar a dotar a tots els nostres arxius del personal i els recursos que permeten el seu correcte funcionament en atenció als preceptes legislatius que li són propis.

Junta Directiva de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians

|
Top