VALCAS
VALCAS

Arxiu Municipal de Villanueva de Castellón #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Municipal Villanueva de Castellón

Breu descripció: El fons de l’Ajuntament es conserva en prou bones condicions. Ha passat per distintes etapes, encara que en general ha mantingut una política de conservació bona i en diversos moments de la seua història s’han dut a terme tasques de reorganització i catalogació des del segle XVIII fins a l’actualitat, la qual cosa ha permès mantindre una gran quantitat de documentació. No ha patit grans pèrdues documentals, encara que s’aprecien llacunes en alguns períodes com la Segona República o la Guerra Civil. Va ser organitzat durant el segle XVIII per Pere Joan Franco i en la dècada de 1950 per José Martí Soro. En els anys 80 va ser catalogat gràcies a una beca concedida per la Conselleria de Cultura.

L’arxiver Vicent Ferrer  va realitzar catàleg mecanografiat, utilitzat com a ferramenta de búsqueda.

Es va adherir al Servei Mancomunat d’Arxiu en 2017 amb 8 mòduls mensuals, actualment ha contractat 16 mòduls mensuals.

Dates extremes: 1420-

Fons documentals: El fons de l’Ajuntament de Villanueva de Castellón, a pesar de no tindre un volum equiparable a arxius de grans ciutats com Alzira o Xàtiva, conté una riquesa documental res menyspreable i, en algunes sèries, molt superior a la de la resta d’arxius. El naixement com a vila a finals del segle XVI marca l’inici de la documentació municipal. És cert que per als primers moments la quantia de la informació no és molt abundant. Però la documentació comença a augmentar de volum al llarg dels segles XVI i XVII, encara que no serà fins al segle XVIII quan la documentació comenci a tindre un ventall ampli de temàtiques.

Documents més destacats: Podem ressaltar la documentació següent:

  • Les actes de govern de l’Ajuntament, en les que es recopilen tots els acords que prenien els membres del govern municipal, una sèrie que s’inicia en 1587 i es prolonga fins a l’actualitat, amb poques llacunes, per mitjà de la qual es pot reconstruir la vida política i social del municipi.
  • Una gran quantitat d’ordes impreses provinents de l’Intendent i de Madrid, així com les senderes manuscrites que enviava el Corregidor de Xàtiva, totes elles dins del capítol d’ordes i circulars d’altres autoritats, que s’inicien en 1590 i finalitzen en els últims anys del s. XIX.
  • Els expedients generals de reclutament, pràcticament seguits des de 1770, amb algunes informacions complementàries sobre els cossos voluntaris d’inicis del s. XIX.
  • Informacions relatives a les aigües de regadiu, tant de la sèquia del Terç o Comú de l’Ènova, com d’algunes complementàries de la sèquia Escalona, així com els padrons de riquesa de les terres del terme municipal.
  • Una gran quantitat d’informacions sobre els aspectes econòmics de la vida municipal, des dels arrendaments dels edificis del comú com a botigues o molins, als arbitris, els pressupostos i les contribucions.
  • La documentació corresponent al pòsit municipal, amb informació sobre préstecs als campesins del segle XVIII
  • Documentació de la Batlia ( 1631-1805 )

Personal: Ana Martín Sancho-Servei Mancomunat d’Arxius

Pàgina web: http://www.villanuevadecastellon.es

Xarxes socials: No

Serveis i activitats: Serveis de reproducció i de consulta.

Dades de contacte:

  • Direcció: c/ La Sèquia nº 16
  • Telèfon: 662598670-671048988
  • Correu electrònic: Arxius4@manra.org