VALCAS
VALCAS

Arxiu Catedral de València #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Catedral de València.

Breu descripció: La catedral de València és la seu de l’arquebisbe de València i la mare de totes les esglésies de l’arxidiòcesi valentina. El 9 d’octubre de 1238 el rei Jaume I reinstaurava el culte a la nostra església, dedicant-la a Santa María, i la dotava amb una sèrie de privilegis i concessions que van ser, progressivament, enriquint-se amb les atorgades per altres reis i pontífexs.

En l’actualitat, està constituïda per un capítol de 28 canonges (històricament van ser 23), i presidida pel Degà.

La importància històrica de la institució, els seus personatges i el seu valuós patrimoni històric-artístic tenen el seu reflex en els rics fons que conserva el seu arxiu i biblioteca. Els seus fons ocupen un total de 1.200 metres lineals, sense comptar pergamins i llibres corals.

Pel seu volum i singularitat, i per conservar les seues sèries pràcticament ininterrompudes des del s. XIV, l’Arxiu de la Catedral de València és considerat com un dels més importants depòsits documentals de les catedrals europees, i sense cap dubte, està entre els primers arxius de la Comunitat Valenciana.

Després de la important labor duta a terme en els segles XVIII i XIX pels arxivers Juan Pahoner (1756-1781), Ibáñez, i Manuel Lucia Mazparrota, autors de l’ingent treball arxivístic “Espècies Perdudes”, és durant tot el s. XX quan l’Arxiu de la Catedral de València s’ha beneficiat de la important labor dels canonges arxivers i bibliotecaris Sr. Roque Chabás Llorens (1891-1912), qui va organitzar l’arxiu en papers, pergamins i còdexs. R. Chabás és considerat com un dels pares de l’escola valenciana d’historiadors; Sr. Elías Olmos Canalda (1912-1961), al qual se li deu l’edició dels catàlegs de pergamins, còdexs i incunables, Sr. Ramón Robres Lluch (1961-1989) i Sr. Salvador Vázquez Caplliure (1989-2008) successivament, ajudat en l’última dècada per Sr. Ramón Fita Revert.

És voluntat del capítol que aquesta riquesa documental estiga a la disposició dels investigadors. L’accés és lliure i s’està fent una gran tasca de digitalització de fons.

Biblioteca:

La fundació en 1345 de les aules de Teologia i Gramàtica de la Catedral sota l’episcopat de Ramón Gastó va suposar la consolidació de la primera llibreria capitular. En aquesta primera etapa va ingressar el manuscrit 146: Fori et privilegia Valentie, donat en 1341 per Berenguer March, canonge sacrista de la Catedral de València (1309-1334) i professor de Dret en l’Estudi de Montpeller. Segons Sanchis Sivera ja en aquest segle, en edificar-se l’Aula Capitular antiga, es va construir entre la mateixa i la capella de San Pedro, una llibreria. Les donacions dels propis bisbes, canonges i de particulars, així com l’adquisició de fons, entre els quals destaca la compra d’alguns volums procedents de la Biblioteca dels Papes d’Avinyó, com els Comentaris a la Bíblia de Gorran, suposen la seua consolidació en els ss. XV i XVI.

A partir del s. XIX la Biblioteca s’emplaça al costat de l’Arxiu, enquadernant-se una part important dels seus fons alhora que ingressen altres procedents d’alguns cenobis com la Cartoixa de Portacoeli o de llegats, com els dels arxivers R. Chabás i E. Olmos.

El fons antic de la Biblioteca està constituït per 427 còdexs i manuscrits (ss. XII-XIX), 117 incunables i 800 impresos de 1501-1800.

La Biblioteca auxiliar compta amb les seccions de: diccionaris i altres obres de referència, Història de l’Església, especialment Història de l’Església a València i sants valencians, Història de l’Art i catàlegs d’exposicions, Ciències i Tècniques Historiogràfiques (Arxivística, Diplomàtica i edicions documentals, Paleografia, etc.), Història de la Música, Litúrgia…, a més de l’Hemeroteca antiga i moderna i la col·lecció de facsímils.

Un total de 8.000 volums, entre els quals destaquen els miscel·lanis.

Encara que el primer emplaçament de l’Arxiu va ser al costat de la Llibreria Antiga, construïda sobre l’actual capella de Sant Pere i Sala Capitular Antiga, actualment ocupa la part Aquest del temple metropolità, les dues plantes existents sobre la Sagristia Major (s. XIV) i la Nova Sala Capitular o capella de les Relíquies (s. XIX).

Durant la guerra civil l’Arxiu va ser salvat i traslladat (al juliol de 1937) al Real Col·legi de Corpus Christi de València. S’accedeix des de la Sagristia. Compta amb sala d’investigadors, sala de tècnics i depòsits. Ha sigut dotat de mesures òptimes de prevenció i conservació, i d’instal·lacions informàtiques apropiades, a més d’un servei de reprografia per als investigadors. Totes les seues estructures van ser modernitzades en una obra d’adaptació dirigida per l’arquitecte Sr. Julián Chapapria. Compta amb la col·laboració inestimable per a la conservació i restauració dels seus fons del IVCR+I (Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat Valenciana).

Es tracta d’un arxiu especial i especialitzat, que es regeix per un reglament específic d’accés i consulta que s’entregarà a l’usuari.

Dates extremes: 1238-Actualitat (documents no seriats anteriors: 1095-1238)

Fons documentals:

El conjunt de l’Arxiu s’agrupa en:
 • 9.061 pergamins (1095-1960).
 • 7.000 lligalls (ss. XIII-XX).
 • 427 còdexs (ss. XII-XIX).
 • 117 incunables.
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ: 1. GOVERN
 • Estatuts, Reglaments i Constitucions
 • Actes i Deliberacions capitulars
 • Visites Pastorals
 • Privilegis i Visites d’Amortització
 • Processos de Corts – Braç Eclesiàstic
 • Acords, nomenaments capitulars i preses de possessió
 • Expedients oficis i concurse canongies
 • Edictes
 • Pavordies
 • Butles, privilegis i cartularis pontificis
 • Llibres de memòries i consuetas
 • Convenis
 • Protocol
 • Processons
 • Llibre de cròniques
2. SECRETARIA
 • Expedients capítols
 • Expedients d’exposicions
 • Correspondència:
  • Registres
  • Copiador de cartes reals
  • Correspondència amb Madrid
  • Correspondència amb agents a Roma
  • Copiador de cartes.
  • Vària
  • Cartes i oficis.
 • Arxiu
3. ADMINISTRACIÓ DE BÉNS I RENDES – SINDICATURA
 • Fàbrica:
 • Llibres de Fàbrica
 • Tresoreria
 • Armari
 • Projectes i expedients d’obres
 • Inventaris
 • Capbreves / Capbreus
 • Annatas
 • Beneficis
 • Distribucions corals
 • Llibres de comptabilitat.
 • Expedients sindicatura
 • Fundacions
 • Censos
 • Delmes / Llibres de rendes i delmaris:
 • Llibres de la renda de l’ardiaca major
 • Llibres de la renda de l’ardiaca de Xàtiva
 • Llibres de la renda del sacrista major
 • Quaderns de la renda de l’ardiaca d’Alzira
 • Magister
4. CULTE
 • Racionals
 • Gallofes/Epactas
 • Llibres de misses
 • Dietaris de misses i celebracions
 • Ordres de misses
 • Apuntació canonical
 • Personalíssim
 • Obituari canonges
 • Col·lectes de sagristia
 • Doblegues i aniversaris
 • Borradors de semanes
 • Rotllos de celebracions especials: reis, papes, festes, enterre canonges, dignidades, pavordes, bisbes, nobles i altres autoritats.
5. PROCESSOS 6. REGISTRES NOTARIALS
 • Protocols notarials.
 • Testaments i clàusules testamentàries
7. ALMOINA (ss. XIV-XX)
 • Benimaclet
8. ALBAL 9. PAVORDIES – UNIVERSITAT 10. PARRÒQUIA DE SANT PERE
 • Registres Sacramentals
  • Llibres de baptismes
  • Confirmacions
  • Matrimonis
  • Defuncions.
 • Expedients matrimonials
11. FONS ESPECIALS:
 • Pergamins
 • Arxiu musical:
  • Partitures
  • Llibres corals
   • Cant Pla: Catedral de València (107 exemplars), Monestir de San Miguel dels Reis (63 exemplars), Fons especial: polifonia (37 exemplars)
  • Fons José Climent Barber
  • Fons Eduardo Margarit
  • Arxiu Sonor (Cd’s)
 • Sigil·lografia:
  • Empremtes
  • Matrius: Episcopals, Parroquials, de la Catedral, altres
  • Motles
  • Altres materials: premses…
 • Mapes
 • Plans
 • Dibuixos
 • Cartells
 • Gravats
 • Goigs
 • Recordatoris i estampes
 • Arxiu gràfic:
  • Arxiu gràfic propi
  • Col·lecció de postals catedral
  • Col·lecció de postals d’Antonio Rubio
 • Medalles i monedes
12. FONS INCORPORATS
 • Fons Confraria de Sant Jaume (ss. XV-XIX).
 • Fons Sr. Marcelino Olaechea Loizaga, arquebisbe de València (1946-1966).
 • Fons Pietro Zampieri (ss. XII-XX)
 • Fons de canonges:
  • Roc Chabás (ss. XIX-XX)
  • Antonio Rodilla Zanón
  • (…)
13. FONS EN DEPÒSIT
 • Fons Confraries Òrfenes a Maridar (ss. XIV-XX)
14. FONS RELACIONATS
 • Arxiu Confraria Germanor Sant Calze
15. ALTRES
 • Fons Confraria i Festa de la Mare de Déu de la Seu
 • Fons Cartoixana de Portacoeli.
 • Fons José Gasch Juan
 • Fons Escultor José Casanova Pinter
 • Fundació Dr. Sumsi

Documents més destacats:

 • Butles pontifícies (al voltant de 300).
 • Pergamins anteriors a la conquesta de 1238.
 • Col·lecció Diplomàtica de Jaume I (120 docs.).
 • Butla d’Or d’Alfons el Magnànim.
 • Llibres d’Actes.
 • Llibres de Fàbrica.
 • Protocols notarials.

Personal:

 • Dr. Vicente Pons Alós. Canonge arxiver – bibliotecari. Director de l’Arxiu
 • Alberto Marín Pastrana: Tècnic d’Arxiu
 • Juan Ignacio Pérez Giménez: Tècnic d’Arxiu
 • Christian Vidal Cabo: Tècnic d’Arxiu
 • Carlos Gener Báguena: Arxiu Digital, Noves tecnologies – xarxes socials.
Pàgina web: www.archivocatedraldevalencia.es
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram iYoutube.
Serveis i activitats:
 • Serveis per a la investigació: La sala de consulta compta amb 4 ordinadors a la disposició dels usuaris per a la consulta dels documents digitalitzats, que li seran proporcionats pel personal de sala. Biblioteca auxiliar i Hemeroteca.
 • Serveis de reprografia: L’usuari té a la seua disposició, prèvia petició al personal de sala, fulls de sol·licitud de còpies (digitals).
Dades de contacte