VALCAS
VALCAS

Arxiu Històric Provincial d’Alacant #ElsNostresArxius

Denominació: Arxiu Històric Provincial d’Alacant.

Breu descripció: Creat per mitjà de l’Ordre ministerial de 24 de setembre de 1974 (BOE n.247, 15-10-1974), amb l’objectiu inicial -ampliat posteriorment- de rebre les transferències dels fons documentals produïts pels serveis de l’Administració de l’Estat a Alacant i de salvaguardar els protocols notarials centenaris. La gestió va ser transferida a la Generalitat Valenciana el dia 13 d’octubre de 1983 (Reial Decret 3.066/1983; BOE n.296, 12-12-1983).

La seua primera seu compartida amb la Biblioteca Pública de l’Estat, va estar al Paseíto de Ramiro, al centre tradicional d’Alacant. L’activitat prioritària en els primers temps, va ser la recepció dels fons fundacionals com: els protocols notarials, l’arxiu de la delegació d’Hisenda i les primeres transferències de la resta de les dependències de l’Administració Delegada de l’Estat, i l’inventari dels fons més demandats pels investigadors.

Des de l’any 2005 ens trobem en fase d’informatització total, però amb un sistema de gestió integral d’arxius que formarà part del programa SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa), amb el qual es pretén posar en marxa un sistema informàtic i de gestió integral dels arxius que formen part del Sistema Arxivístic Valencià tal com promulga la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius.

En l’actualitat, l’arxiu s’ubica en un edifici de nova planta inaugurat el 10 de gener de 2008. Té una superfície construïda de 6.632 m² i està compost per dos volums de dues altures diferents, separats per un pati interior enjardinat, i distribuït en dues àrees: una privada destinada al treball intern i una pública per als usuaris. A la planta primera s’hi troba la sala d’investigadors, amb 35 llocs de lectura. Els dipòsits ocupen el 75% de l’espai construït, amb una capacitat de 35.000 metres lineals de prestatgeries. 

Dates extremes: 1707-2012.

Fons documentals:

Arxius Públics 1.- ARXIUS JUDICIALS
 • Audiència Provincial d’Alacant (1880-1965)
 • Junta Electoral Provincial (1977-2004)
2.- ARXIU DE LA FE PÚBLICA
 • Protocols Notarials (1707-1908)
 • Índexs Notarials (1875-1899)
 • Comptadoria d’Hipoteques (1786-1871)
 • Registre de la propietat (1863-1871)
3.- ADMINISTRACIÓ CENTRAL DELEGADA
 • Delegació/direcció Provincial d’Agricultura i Pesca (1942-1986)
 • Prefectura del Servei Nacional de Productes Agraris (SENPA) (1956-1986)
 • Servei Provincial de Costes (1981-2009)
Comerç
 • Comissaria General de Proveïments i Transports (1939-1983)
Cultura
 • Delegació Provincial de Cultura (1974-1984)
 • Direcció Territorial de Cultura (1981-1986)
Economia i Hisienda
 • Delegació Provincial d’Hisenda (1692-1973)
 • Gerència del Cadastre d’Alacant (1912-2000)
 • Delegació Provincial d’Estadística (1970)
Educació
 • Delegació Provincial d’Educació (1857-1975)
 • Instituts d’ensenyament secundari (1880-1984)
Interior
 • Govern Civil /Subdelegació (1917-1993)
 • Institucions Penitenciàries (1935-1956)
 • Servei d’Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals (1951-1983)
 • Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local (1957-1993)
Obres Públiques
 • Delegació/Direcció Provincial d’Obres Públiques i Urbanisme (1849-1985)
Sanitat
 • Comissió Provincial Delegada de Sanejament (1944-1980)
 • Preventori Antituberculós d’Aigües (1940-1960)
Treball i Seguritat Social
 • Delegació/Direcció Provincial de Treball i Seguretat Social (1882-1994)
Turisme
 • Organització de Treballs Portuaris (1950-1968)
 • Delegació Provincial d’Informació i Turisme (1951-1977)
4.- INSTITUCIONS DEL MOVIMENT NACIONAL
 • Delegació Provincial del Front de Joventuts (1935-1977)
 • Delegació Provincial de la Secció Femenina (1942-1980)
5.- ADMINISTRACIÓ CORPORATIVA
 • Organització Sindical (AISS) (1940-1982)
 • Organització de Treballs Poruaris (1939-)
6.- PRESIDÈNCIA
 • Fundació de la Comunitat Valenciana de l’Oficina Valenciana per a la Societat de la Informaciò (OVSI) (1966-2012)
Arxius Privats
 • Club de Amics de la UNESCO
 • Asociació España-URSS
 • Cinema Club Chaplin
 • Família Castroverde
 • Família Bonmatí Montoya
 • Germans Lázaro i Luis López Andres
 • Arquitecte Guardiola Payà.

Documents més destacats: Fons contemporanis per a la Memòria històrica: Fons Institucions Penitenciàries i Fons Govern Civil.

Personal: 7.

Pàgina web: http://www.ceice.gva.es/va/web/archivo-historico-provincial-alicante/inicio

Xarxes socials: Facebook, TwitterYoutube.

Serveis i activitats:

 • Informació general sobre els fons documentals.
 • Orientació i assessorament personalitzat.
 • Atenció de consultes presencials o a distància (telèfon, fax, correu postal o electrònic). Tots els fons compten amb algun instrument de descripció: índexs, inventaris i catàlegs. La consulta és de lliure accés, amb les restriccions marcades per la legislació vigent. L’investigador ha d’estar identificat amb DNI o passaport.
 • Reprografia. Poden obtenir-se fotocòpies o fotografies depenent de l’estat de conservació del document.
 • Biblioteca auxiliar. Formada per obres de referència, ciències auxiliars d’arxivística i història local.
 • Servei d’Informació Arxivística (SIA): Creació de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació professional a tot el col·lectiu que treballa en els arxius de la Comunitat Valenciana.
 • Visites guiades a l’Arxiu (grups).
 • Tallers de dinamització amb escolars.
 • Laboratori de restauració de documents.
 • Sala d’actes.
 • Sala d’exposicions.
Dades de contacte
 • Direcció: C/ Guillén de Castro, 3 CP 03007 Alicante
 • Telèfon: 965918750
 • Correu electrònic: ahp_alicante@gva.es