VALCAS
VALCAS

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius

El Consell de Ministres va aprovar el 28 d’abril de 2020 el Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, amb l’objectiu de programar l’eixida gradual d’Espanya de l’etapa més aguda de la crisi generada per la malaltia de la COVID-19 i posar el país en marxa protegint la salut i la vida del conjunt de la ciutadania.

El pla contempla quatre fases de desescalada que s’aplicaran de manera asimètrica, en funció del compliment de cada província o illa de certs marcadors contemplats en un Panell Integral, i per tant de manera coordinada i sempre adaptable a les dades de cada moment. Cadascuna de les fases del Pla de Transició cap a una Nova Normalitat tindrà una duració mínima de dues setmanes i la seua normativa precisa serà desenvolupada mitjançant ordres del Ministeri de Sanitat.

El Ministeri de Sanitat ha aprovat l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat. Mitjançant la present ordre s’estableix la reobertura al públic dels arxius, de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seua activitat i la prestació dels serveis que li són propis. L’ordre ministerial entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 i mantindrà la seua eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seues possibles pròrrogues, d’acord amb la seua Disposició final tercera.

L’Orde Ministerial regula en el seu Capítol IV les Condicions per a l’obertura al públic, realització d’activitats i prestació de serveis en els arxius, de qualsevol titularitat i gestió.

Article 11. Activitats i serveis.


1. Els arxius prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, mitjançant sol·licituds i peticions que seran ateses, quan resulte possible, pels serveis d’informació, administració i reprografia digital.

Les sol·licituds es registraran i atendran per ordre de recepció i seran ateses, seguint aquest criteri, pels serveis de referència i atenció al ciutadà, qui proporcionaran la informació oportuna, o entregaran les corresponents còpies digitals o en paper, obtingudes a partir de suports digitals, fins a un màxim de vint-i-cinc unitats.

2. No obstant això el que s’estableix en l’apartat 1, quan siga absolutament imprescindible, els ciutadans podran sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents o unitats d’instal·lació física en què aquests es troben, per jornada de treball. Aquestes consultes hauran de realitzar-se en les dependències establides per a aquesta fi.

L’arxiu comunicarà, presencialment o per correu electrònic, la data i les condicions de consulta dels documents o unitats d’instal·lació corresponents.

Els serveis presencials de qualsevol tipus, sol·licitats personalment o mitjançant sistema de cita prèvia, seran atesos per rigorós ordre de sol·licitud.

3. Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, tant en el cas de sol·licituds presencials com telemàtiques, seran ateses de manera prioritària les peticions d’informació i les còpies de documents que hagen d’aportar-se en procediments administratius i judicials.

4. Si concorregueren circumstàncies excepcionals que justifiquen que no puguen atendre’s les sol·licituds d’accés als documents o a les unitats d’instal·lació, o concorreguera qualsevol circumstància tècnica que impedira realitzar les còpies sol·licitades, es procurarà atendre les peticions realitzades al més prompte possible. Aquesta circumstància haurà de ser comunicada als interessats personalment o mitjançant correu electrònic.

5. Els ordinadors i mitjans informàtics dels arxius, destinats per a l’ús públic dels ciutadans, no podran ser emprats per usuaris i investigadors. Aquests podran, no obstant això, utilitzar els seus equips i recursos personals amb connectivitat a la xarxa durant la seua estada a les sales de consulta o en les quals s’habiliten per a tal fi.

Tampoc es prestaran els serveis de consulta de materials especials.

6. Els documents i materials dels arxius als quals tinguen accés els usuaris de manera presencial hauran de quedar en quarantena durant un període mínim de deu dies abans de poder ser utilitzats de nou.

7. Els arxius que no compten amb espais i dependències propis no estaran obligats a la prestació dels serveis presencials establits en aquest article.

Article 12. Procediment i requisits per a l’accés dels ciutadans als arxius.


1. Els ciutadans que accedisquen a les instal·lacions dels arxius hauran d’adoptar les mesures adequades per a protegir la seua salut i evitar contagis, així com complir les recomanacions de les autoritats sanitàries; mantenint la corresponent distància interpersonal, tant en els circuits de comunicació i demanda de serveis administratius, com a les sales de treball i consulta, o en qualssevol altres dependències i espais d’ús públic.

2. Els arxius hauran de posar a la disposició dels qui accedisquen als mateixos aigua, sabó, tovalloles de paper d’un sol ús i solucions hidroalcohóliques.

Article 13. Mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb el personal dels arxius.


1. Sense perjudici de l’aplicació immediata d’aquesta ordre, els titulars o gestors dels arxius hauran de comptar amb els protocols i mesures de prevenció de riscos necessaris per a garantir que els treballadors, ja siguen públics o privats, poden exercir les seues funcions en les condicions adequades, sent en tot cas d’aplicació les recomanacions de les autoritats sanitàries.

2. Així mateix, hauran de proveir a aquests treballadors d’elements de protecció personal suficients, i complir amb totes les obligacions de prevenció de riscos que resulten d’aplicació.

Article 14. Elements de protecció, senyalització i informació sobre les condicions de desescalada.


1. Els arxius hauran d’adequar les seues instal·lacions per a garantir la protecció tant dels treballadors com dels ciutadans que accedisquen a aquests.

2. Així mateix, hauran d’establir la senyalització necessària en els seus edificis i instal·lacions, i informar els ciutadans a través de les seues pàgines web i xarxes socials, i de les quals corresponguen en el seu cas a les Administracions o entitats titulars o gestores d’aquests.