Revista d’Arxius


ISSN:1699-1552

La Revista d’Arxius naix l’any 2002 dins de les activitats exercides per l’Associació d’ Arxivers Valencians. És una publicació dedicada a l’arxivística i la seua periodicitat és anual. L’objectiu de la Revista d’ Arxius, ha sigut i continua sent el d’arreplegar en cada un dels números publicats, articles sobre temes monogràfics, intentant oferir al professional de l’arxivística i a tots els possibles interessats, un conjunt d’opinions, coneixements, experiències o perspectives sobre una mateixa matèria o assumpte.

Coordinació de la revista:
Irene Manclús Cuñat

Membres del Consell de Redacció:
Elena Sánchez Almela
Susana Llorens Ortuño
Mª José Carbonell Boria
Julia Rodriguez Barredo
Joaquim Llansó Sanjuan
Agustín Torreblanca López
Jose Maria Jardim

SUBSCRIPCIONS I ENCOMANDES

Distribució gratuïta per als socis/es a la seua àrea privada.

Per compra:

 • Espanya: 25 euros amb IVA i despeses de correus inclosos.
 • Europa: 25 euros amb despeses de correus incloses.
 • Amèrica i resta del Món: 40 euros amb despeses de correus inclosos.
 • Encomandes: secretaria@arxiversvalencians.org.
 • Número doble: 30 euros a Espanya i Europa; 50 euros a Amèrica i resta del Món.

Normes per a la presentació d'articles

 • El text ha de presentar-se en format Word per a Windows.
 • La seua extensió no sobrepassarà normalment els 25 fulls amb paràgrafs de 1.5 d’interlineat i lletra Times New Roman (cos 12).
 • En el cas d’exigir la inclusió d’imatges, estes han de presentar-se en formats jpg, gif o tiff i s’entenen com incloses en l’extensió assenyalada.
 • L’article haurà d’anar precedit d’un breu resum (abstract) en anglés.
 • Les notes han de presentar-se a peu de pàgina i les citacions aniran abreviades en el cas que s’incloga bibliografia a final de l’article.
 • En el cas de voler citar institucions, organismes, fonts primàries… per mitjà d’abreviatures o acrònims sempre ha de citar-se de forma aclaridora la primera vegada que s’empren, per exemple: AHN (Arxiu Històric Nacional).
 • L’article serà enviat per e-mail a la adreça següent: publicacions@arxiversvalencians.org.
 • Les citacions es realitzaran seguint les indicacions següents:
 1. Monografies
  DUPLA, Ana, Manual de archivos de oficina para gestores. Madrid, 1997.
 2. Publicacions seriades i periòdiques
  RICKS, A., “Records Management as an Archival Funtcion”, en Archivum, XXVI, 1979, pp. 210-223.

  KETELAAR, Eric, “Le financement des archives”, en Actes de la XXVIII Conferénce Internationale de la Table Ronde des Archives. Haarlem, 1991, pp. 6-21.


Revista d'Arxius, 16 (2017). Arxius, per la Democràcia i Dret a la Informació.

SALEH, Razia. Archives, archiving and the marginalised: A reflection of South Africa.

SALEH, Razia. Los archivos, la archivística y los marginados: una reflexión sobre Sudáfrica.

CARRERAS FONT, Nuria. Arxivers sense fronteres, l’activisme al rescat de la memòria i la justícia.

BALDÓ LACOMBA, Marc. Memòria col·lectiva i memòria democràtica.

BELLO JIMÉNEZ, Víctor M. Poder y archivos en la Historia de España. Estudio desde el lado oscuro.

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. Archivos y derechos humanos.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard. Una visión administrativa y democrática de la transparencia.

GARCÍA PASCUAL, Cristina. La institución de la memoria. Justifica restaurativa y derechos humanos.

OSORIO, Carlos. Acceso a la información de derechos humanos y desclasificación de documentos en EE.UU.

Revista d'Arxius, 14-15 (2015-2016). Arxius Judicials.

ALONSO i LÓPEZ, Jesús Eduard. Els arxius judicials no ens haurien de fer patir.

SANTONJA CARDONA, Josep Lluís. El tractament del fons judicial a l’Arxiu Municipal d’Alcoi.

SESER PÉREZ, Rosa. L’arxiu dels jutjats de Dénia i l’Arxiu Municipal de Dénia. Un cas de salvaguarda del patrimoni documental judicial en un arxiu local.

CALZADO ALDARIA, Antonio; IBÁÑEZ DOMINGO, Mélanie. Los archivos judiciales. Fondos fundamentales en la investigación y en la memoria democrática de la dictadura franquista: el Archivo Judicial de Riba-Roja de Túria.

PONS GIL, Manuel José. El expurgo de documentos judiciales: el indulto de los papeles forenses.

RODRÍGUEZ COYA, Fátima. El proceso de modernización de la justicia española y la transformación de la gestión de documentos judiciales.

FAUS MASCARELL, Joan Carles; GUIU RIUS Pere. Antoni Puig-Pey i Saurí (APS), l’enginyer dels documents.

Revista d'Arxius, 13 (2014). Transparència.

OCAÑA LACAL, Daniel de. Transparencia, democracia y archivos públicos. Algunas reflexiones sobre la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

ALONSO i LÓPEZ, Jesús Eduard. Els arxius de la transparència: un plantejament interdisciplinar sobre els arxius i la cultura de la transparència i el bon govern.

BOLINCHES RIBERA, Emilia. El paper de la ciutadania i els mitjans de comunicació en les lleis de transparència i d’accés a la informació.

JÁTIVA, Juan Manuel. Más luz para contar historias de interés ciudadano. Los periodistas en la encrucijada de la transparencia legal y la crisis de los medios.

COLÓN DE CARVAJAL FIBLA, Borja. El reto de la transparencia pública desde la perspectiva del archivo electrónico y la gestión documental.

RAMÍREZ DELEÓN, José Antonio. Transparencia, archivos y gobierno abierto: una experiencia mexicana en construcción.

ZAPATA CÁRDENAS, Carlos Alberto. El derecho de Acceso a la Información Pública en Colombia desde una Perspectiva Archivística.

RUIZ GÓMEZ, Vicenç. L’arxiver, agent de transparéncia: vessant normatiu i civicopolític.

MÍNGUEZ GOYANES, Xosé Luis. Los archivos universitarios. Veinte años después.

Revista d'Arxius, 11-12 (2012-2013). Documentació digital i memòria histórica: caçant fantasmes?

ALONSO i LÓPEZ, Jesús Eduard. Transitant per temps difícils: entre la gestió i la memòria -ficció.

DURANTI, Luciana. Discurs inaugural: La memoria històrica documental al núvol: un oxímoron o el futur indefugible?

DURANTI, Luciana. Historical Documentary Memory in the Cloud: An Oxymoron or the Inescapable Future?

CASELLAS SERRA, Lluís-Esteve. Gestió de documents versus memòria històrica: arxivers de trinxera sota foc creuat.

MERCHÁN ARRIBAS, Montaña. Situación actual de la administració electrònica.

PÉREZ SARRIÓN, Lorenzo. Situación actual de la administración electrónica en el ámbito local: ¿estamos creando fantasmas digitales?

PEÑARRUBIA CARRIÓN, Juan Pablo. Revisando la Administración electrónica: evolución, algunas lecciones aprendidas y nuevos elementos a considerar.

ALMONACID LAMELAS, Víctor. Administración electrónica: la única posible.

IBÁÑEZ MARTÍ, Mar; AMADOR, José Antonio. Gestión y preservación de documentos electrónicos: El caso de la Comunidad Valenciana.

LÓPEZ DE QUINTANA SÁENZ, Eugenio. ATRESMEDIA: la memoria audiovisual al servicio de la producción de contenidos.

ALFONSO NOGUERÓN, Lola; PIÑEIRO VALLS, Victória. Continguts i descripcions: preservar fins l’infinit…. Perquè? Què? Com?.

GÓMEZ AGUINAGA, Juan Ángel; MARTÍ I PELLICER; Bernat; FÚSTER FÚSTER, Borja; ALONSO I LÓPEZ, Jesús Eduard. L’arxiu de Gandia TV: classificació, tractament i difusió.

ALONSO FERNÁNDEZ, Juan. Experiencia de puesta en valor de un archivo fotográfico institucional: el caso de la Fundación Vicente Ferrer.

BARROSO ARAHUETES, Anabella. ÍCARO, un centro de interpretación de archivos para conservar, gestionar y difundir los documentos del AHEB-BEHA.

SERRA ESTELLÉS, Javier. El Servici Diocesà d’Arxius Parroquials i les fotodigitalitzacions dels fons històrics dels Arxius Parroquials de la Diòcesi de València.

BERNARDO NIETO, Juan Manuel. Proyecto de digitalización de expedientes de asociados del Archivo de la Asociación de Prensa de Madrid.

HERNÁNDEZ OLIVERA, Luis. El archivo ha muerto, ¡larga vida al archivo …! el futuro de los Archivos Históricos.

DELGADO GÓMEZ, Alejandro. Los archivos como ficción y los lugares de la evidencia.

RODRÍGUEZ DE LAS HERAS PÉREZ, Antonio. En el umbral del archivo: los documentos digitales.

Revista d'Arxius, 10 (2011). Interoperabilitat.

PABLO MARTÍN, Fernando de. La interoperablidad al servicio de la administración electrónica, situación en España y en la Unión Europea.

AMUTIO GÓMEZ, Miguel Ángel. Normas técnicas de interoperabilidad relativas al documento electrónico.

GARCÍA DÍEZ, Elena. Estado de desarrollo del esquema nacional de interoperabilidad – Herramientas para la interoperabilidad del documento electrónico.

DELGADO GÓMEZ, Alejandro. La implantación de la administración electrónica en España y el esquema nacional de interoperabilidad.

PEÑARRUBIA CARRIÓN, Juan Pablo. Odiseas de la administración electrónica: notas sobre el camino hacia la interoaperabilidad y su incidencia en el archivo.

Revista d'Arxius, 9 (2010). L'e-Arxivística en l'e-Administració..

SANCHÍS MORENO, Francisco José. Jornades L’e-Arxivística en l’e-Administració.

SANCHÍS MORENO, Francisco José. Jornadas La e-Archivística en la e-Administración.

MIRA I CASTERÁ, Joan Francesc. Conservadors de la memòria.

MIRA I CASTERÁ, Joan Francesc. Conservadores de la memoria.

PÉREZ ALMARZA, Valentín. La e-administración en los ayuntamientos. Problemática real y avances.

BLASCO DÍAZ, José Luis. El documento electrónico y la tramitación del procedimiento administrativo desde el punto de vista legal. Especial referencia a la Ley de Administración Electrónica de la Comunidad Valenciana.

OTHEO DE TEJADA BARASOAÍN, Josefina. El expediente electrónico en la AEAT.

TORRES FREIXENET, Luis. La digitalización del Patrimonio Documental: la preservación digital.

MCKEMMISH, Sue. Evidencia de mí, evidencia de nosotros…en un espacio digital.

MCKEMMISH, Sue. Evidence of me, evisdence of us…in a digital space.

BARROSO ARAHUETES, Anabella. El reto de la difusión digital. El caso del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA).

WHITE, Kelvin L. Documentos no textuales y recuerdo en comunidades afro-mexicanas.

WHITE, Kelvin L. Non-textual record and remembering in Afro-Mexican Communities.

GILLILAND, Anne J. El archivo en un mundo digital.

GILLILAND, Anne J. The Archive in a Digital World.

FAUS MASCARELL, Joan Carles; PÉREZ SARRIÓN, Lorenzo; PUIG-PEY SAURÍ, Antoni. Reingeniería de procesos administrativos; el paso previo necesario. La experiencia en el Ayuntamiento de Gandia.

SERRA SERRA, Jordi. La inclusión de requisitos archivísticos en proyectos de tramitación electrónica: la definición del sistema mediante el mapa de series y su implantación en distintos escenarios tecnológicos.

HEREDIA HERRERA, Antonia. La presencia de las relaciones en el vocabulario archivístico: revisión y actualización.

Revista d'Arxius, 4-5 (2005-2006). República i Guerra Civil. Temes de Reflexió.Top