Associació


La necessitat de comptar amb un marc organitzatiu que agrupara totes aquelles persones i institucions vinculades amb el món dels arxius dins de la Comunitat Valenciana va cristal·litzar finalment l’any 1999 mitjançant la creació de l’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS VALENCIANS (AAV). Aquesta naix per a donar cabuda no només als professionals repartits per tota la geografia valenciana i que desenvolupen la seua activitat en tot tipus d´arxius (municipals, històrics provincials, centrals administratius, eclesiàstics, etc.), sinó que també vol incorporar qualsevol altre professional o institució pròxims a aquest camp de l´Administració i de la Cultura. Així, entre els seus membres trobem professors universitaris, organismes públics, estudiants, etc. Des de l’any 2008 fou aprovat en Assemblea el canvi de denominació, passant a denominar-se ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS I GESTORS DE DOCUMENTS VALENCIANS.

A tots ells, l’AAV pretén dotar-los del mitjà que permeta accedir a una formació professional continuada, intercanviar experiències i coordinar actuacions amb altres professionals a través de múltiples vies, com poden ser els grups de treball, participació en fòrums i debats, i altres, tant en l’àmbit autonòmic, com nacional i internacional.

Objectius

Des de la seua constitució l’AAV ha contribuït especialment a:

Col·laborar en defensa dels drets i interessos dels associats/des i representar-los/les davant els organismes i entitats corresponents.

Potenciar el desenvolupament de la professió d’arxiver/a i la millora dels serveis d’arxiu.

Promoure la formació tècnica dels associats/des.

Fomentar les relacions professionals dels associats/des dins de la Comunitat Valenciana.

Fomentar la defensa del Patrimoni Documental com bé cultural, mitjançant campanyes de sensibilització dirigides tant a institucions públiques i privades com als ciutadans/es.

Establir canals d’informació i col·laboració amb institucions públiques o privades competents en la gestió d’arxius.

Mantenir contactes i col·laborar amb associacions espanyoles d’altres comunitats autònomes o estrangeres de característiques similars a aquesta.

Junta Directiva


Aquesta és la composició de la nova Junta Directiva, elegida el 27 de febrer de 2015 i constituïda el 31 de març de 2015:

Jesús Eduard Alonso i López. (President)

Arxiu Històric de Gandia.

Inma Sanchis Gandia. (Secretària)

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació.

Neri Arques Ureña. (Tresorera)

Arxivera de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida.

Mª Irene Manclús Cuñat. (Vicepresidenta 1a.)

Arxiu Històric de la Universitat de València.

Isabel Ferrandis Peña. (Vicepresidenta 2a.)

Arxiu Municipal d’Orpesa.

Mª José Sanahuja Ventura. (Vocal)

Ajuntament d’Almassora.

Mª Creu Trujillo Panadero. (Vocal)

Arxiu Municipal de Carcaixent.

Mª José Martínez Tribaldos. (Vocal)

Arxiu Municipal d’Ibi.

Mª Jesús Gimeno Sanfeliu. (Vocal)

Arxiu de la Diputació de Castelló.

Manolo Vicent Balaguer. (Vocal)

Arxiu Municipal de Benicarló.

Activitats

Pel compliment dels nostres fins, l’AAV desenvolupa les següents activitats:

Participació en tots aquells fòrums que considere oportuns per la defensa dels interessos professionals dels seus associats/des.

Creació de comissions de treball pel desenvolupament de la professió. A iniciativa de la seua Junta Directiva, l’AAV constitueix grups i comissions per tractar, analitzar i elaborar propostes i treballs arxivístics, tal com: formació universitària, organització i normalització del tractament de fons, normes legals, etc.

L’AAV organitza permanentment congressos, fòrums, cursos i seminaris, que representen una parcel·la d’especial dedicació en l’activitat de la nostra Associació. Els cursos, generalment monogràfics i especialitzats, estan destinats a postgraduats/des i professionals en exercici.

Publicació de butlletins, monografies i estudis que faciliten l’accés dels associats/des a la informació i metodologia dels arxius.

Associar-se

Fes-te soci d’Arxivers ValenciansAssocia't

Top